Podmínky pro účast

Tím, že se účastníte akce tester produktu, souhlasíte s těmito podmínkami:

J.RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG, Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, Německo(dále jen „JRS“ provádí akci v období od 02.04. do 17.06.2019 test produktu pro Cat’s Best Original 10L.

Oprávněných k účasti je 1.000 osob vybraných společností JRS, které se předem přihlásí na webové stránce jako tester produktu.Předpokladem pro výběr jako tester produktu je předchozí registrace na adrese www.catsbest - test.com / cz / application.Za tímto účelem se údaje označené jako povinné, musí zadat do polí předepsaného formuláře.Neexistuje nárok na to být vybrán jako tester produktu. Při přidělení míst jsou zvažována tato kritéria: Vlastnictví koček, používání Cat's Best, místo bydliště a aktivita na sociálních sítích. Oprávněnék účasti jsou fyzické osoby s místem bydliště České republice, které dosáhli 18. rok života.

O úspěšném výběru jako testera produktu budete informováni e - mailem a obdržíte váš osobní kód testera. Tato volba je platná pouze pro vás osobně a je nepřenosná na třetí osoby. Každý kód testera může být použit pouze jednou.

Chcete - li se zúčastnit testu produktu Cat's Best Original 10L, zakupte, po písemném příslibu společnosti JRS, během období akce jedno balení Cat’s Best Original 10L. Zaplacená kupní cena bude vrácena podle účtenky. Každému vybranému testeru bude zaplacena, do 4 týdnů po ověření účasti, prokázaná kupní cena na zadaný bankovní účet v platební normě SEPA. Převod se uskuteční v eurech.

Převod provede pověřená agentura Baudek & Schierhorn Shopper Marketing GmbH, Hermann Maul Str.2, 21073 Hamburg.Nenásleduje žádné oznámení o procesu platby.

Nahrajete jednou fotografii vaší úplné účtenky se zadaným akčním produktem, prodejcem, datem nákupu, kupní cenou a kódem testera(který jste obdrželi při registraci jako tester), zadejte své jméno, adresu, IBAN, BIC a napište krátké hodnocení testovaného produktu Cat's Best Original s minimálně 15 slovy na www.catsbest-test.com/cz/cashback

Vaše účtenka musí být úplně zobrazena na fotografii. Obzvláště dlouhé účtenky mohou být skládány / přeloženy, pokud zůstávají viditelné příslušné prvky jako prodejce, produkt, datum nákupu a kupní cena.Jsou přijímány následující formáty: jpg, .png, .pdf s maximální velikostí souboru 10 MB celkem.

Nákup Cat's Best Original 10L musí být proveden v období od 12.05. do 10.06.2019. Platí datum účtenky.

Vaše účast může být přijata, pouze pokud vaše údaje souhlasí s údaji poskytnutými při registraci. To se týká zejména, ale nikoli výlučně, e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli. Za správnost údajů odpovídá každý účastník. Každá účtenka a kód testera může být použita pouze jednou. Pokud převod nemůže být proveden z důvodů, za které JRS nebo pověřená agentura není zodpovědná, JRS nebo pověřená agentura není povinna provádět další šetření ani provádět žádné další pokusy o převod.

Vezměte prosím na vědomí, že náhrada je možná pouze tehdy, jsou - li výše uvedené údaje a dokumenty obdrženy úplné a včas.

"JRS si vyhrazuje právo vyloučit z účasti osoby, u kterých existuje podezření, že používají při účasti na akci zakázané pomůcky nebo se pokouší jakýmkoliv způsobem získat pro sebe nebo pro třetí strany prostřednictvím manipulace výhody. V těchto případech může dojít k odmítnutí vyplacení náhrady nebo k požadavku na navrácení vyplacené částky. Žádosti o vyplacení nejsou převoditelné na třetí strany.

Společnost JRS si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění přerušit nebo zrušit akci.Již získané dobropisy zůstanou nedotčeny.Zrušení nebo přerušení se uskuteční pouze v případě skutečného důvodu(například při manipulaci nebo technické chybě související s webovou stránkou) nebo když z právních důvodů již nelze zaručit řádné provedení akce.Za ztrátu dat, zejména při přenosu dat a při jiných technických závadách, společnost JRS nebo pověřená agentura nepřebírají žádnou odpovědnost."

Účastí na akci účastník souhlasí s používáním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: Údaje sdělené účastníkem budou společností JRS zpracovávány a uchovávány elektronicky po dobu trvání akce testování produktu za účelem provedení a zpracování akce. Údaje účastníků jsou zpracovávány zcela důvěrně. Osobní údaje uložené v rámci akce budou vymazány po zpracování akce a uplynutí zákonných lhůt uchovávání. Předání osobních údajů třetím stranám nenásleduje.

Právní proces je vyloučen.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek účasti neovlivňuje účinnost zbývajících pravidel.

Stav Dubna 2019