Podmienky účasti

Tým, že sa zúčastňujete akcie tester produktu, súhlasíte s týmito podmienkami:

J. Rettenmaier & SÖHNE GmbH + Co KG, Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, Nemecko (ďalej len "JRS" prevádza akciu v období od 02.04. do 17.06.2019 test produktu pre Cat 's Best Original 10L.

Oprávnených k účasti je 500 osôb vybraných spoločností JRS, ktoré sa vopred prihlásia na webovej stránke ako tester produktu. Predpokladom pre výber ako tester produktu je predchádzajúca registrácia na adrese www.catsbest-test.com/sk/application. Za týmto účelom sa údaje označené ako povinné, musí zadať do polí predpísaného formulára. Neexistuje nárok na to byť vybraný ako tester produktu. Pri pridelení miest sú zvažované tieto kritériá: Vlastníctvo mačiek, používanie Cat 's Best, miesto a aktivita na sociálnych sieťach. Oprávněnék účasti sú fyzické osoby s miestom bydliska na Slovensku, ktoré dosiahli 18. rok života.

O úspešnom výbere ako testera produktu budete informovaní e-mailom a obdržíte váš osobný kód testera. Táto voľba je platná len pre vás osobne a je neprenosná na tretie osoby. Každý kód testera môže byť použitý iba raz.

Ak sa chcete zúčastniť testu produktu Cat 's Best Original 10L, zakúpte, po písomnom prísľubu spoločnosti JRS, počas obdobia akcie jedno balenie Cat' s Best Original 10L. Zaplatená kúpna cena bude vrátená podľa účtenky. Každému vybranému testeru bude zaplatená, do 4 týždňov po overení účasti, preukázaná kúpna cena na zadaný bankový účet v platobnej norme SEPA. Prevod sa uskutoční v eurách.

Prevod vykoná poverená agentúra Baudek & Schierhorn Shopper Marketing GmbH, Hermann Maul Str.2, 21073 Hamburg. Nenasleduje žiadne oznámenie o procese platby.

Nahráte raz fotografiu vašej úplnej účtenky so zadaným akčným produktom, predajcom, dátumom nákupu, kúpnou cenou a kódom testera (ktorý ste dostali pri registrácii ako tester), zadajte svoje meno, adresu, IBAN, BIC a napíšte krátke hodnotenie testovaného produktu Cat 's Best Original s minimálne 15 slovami na www.catsbest-test.com/sk/cashback

Vaša účtenka musí byť úplne zobrazená na fotografii. Obzvlášť dlhé účtenky môžu byť skladané / preložené, pokiaľ zostávajú viditeľné príslušné prvky ako predajca, produkt, dátum nákupu a kúpna cena. Sú prijímané nasledujúce formáty: jpg, .png, .pdf s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB celkom.

Nákup Cat 's Best Original 10L musí byť vykonaný v období od 12.05. do 10.06.2019. Platí dátum účtenky.

Vaša účasť môže byť prijatá, len ak vaše údaje súhlasia s údajmi poskytnutými pri registrácii. To sa týka najmä, ale nie výlučne, e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli. Za správnosť údajov zodpovedá každý účastník. Každá účtenka a kód testera môže byť použitá iba raz. Ak prevod nemôže byť realizovaný z dôvodov, za ktoré JRS alebo poverená agentúra nie je zodpovedná, JRS alebo poverená agentúra nie je povinná vykonať ďalšie vyšetrovanie ani vykonávať žiadne ďalšie pokusy o prevod.

Upozorňujeme, že náhrada je možná len vtedy, ak sú vyššie uvedené údaje a dokumenty doručené úplné a včas.

"JRS si vyhradzuje právo vylúčiť z účasti osoby, u ktorých existuje podozrenie, že používajú pri účasti na akcii zakázané pomôcky alebo sa pokúšajú akýmkoľvek spôsobom získať pre seba alebo pre tretie strany prostredníctvom manipulácie výhody. V týchto prípadoch môže dôjsť k odmietnutiu vyplatenia náhrady alebo k požiadavke na vrátenie poskytnutej sumy. Žiadosti o vyplatenie nie sú prevoditeľné na tretie strany.

Spoločnosť JRS si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo zrušiť akciu. Už získané dobropisy zostanú nedotknuté. Zrušenie alebo prerušenie sa uskutoční len v prípade skutočného dôvodu (napríklad pri manipulácii alebo technickej chybe súvisiace s webovou stránkou) alebo keď z právnych dôvodov už nie je možné zaručiť riadne vykonanie akcie. Za stratu dát, najmä pri prenose dát a pri iných technických poruchách, spoločnosť JRS alebo poverená agentúra nepreberajú žiadnu zodpovednosť."

Účasťou na akcii účastník súhlasí s používaním svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: Údaje oznámené účastníkom budú spoločností JRS spracovávané a uchovávané elektronicky po dobu trvania akcie testovania produktu za účelom vykonania a spracovania akcie. Údaje účastníkov sú spracovávané úplne dôverne. Osobné údaje uložené v rámci akcie budú vymazané po spracovaní akcie a uplynutí zákonných lehôt uchovávania. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám nenasleduje.

Právny proces je vylúčený.

Neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok účasti neovplyvňuje účinnosť zostávajúcich pravidiel.

Stav Apríli 2019